làm sao tự đánh giá làm việc nhóm

Những tiêu chuẩn để tự đánh giá kỹ năng làm việc nhóm

Khả năng kiểm soát tình huống: Không phải việc gì cùng nằm trong kế hoạch, nếu có phát sinh liệu rằng bạn có đủ tinh