quản lý thông tin là gì

Ngành hệ thống thông tin quản lý nghề ra trường có lương cao

Để đạt được mục đích này, MIS tập trung vào việc vấn hành các hệ thống thông tin. Ngành hệ thống thông tin quản lý