học kiểm toán ở đâu

Tìm hiểu về ngành kiểm toán là gì, làm gì

Các công ty có số sách kế toán – số liệu không giống nhau, đó là một thách thức đối với người kiểm toán. Tính